Archive for the كفايت سرمايه 16 بانک كمتر از حد استاندارد است Category

جهان نقره كفايت سرمايه 16 بانک كمتر از حد استاندارد است

آگوست 31st, 2015 Posted in كفايت سرمايه 16 بانک كمتر از حد استاندارد است | دیدگاه‌ها برای جهان نقره كفايت سرمايه 16 بانک كمتر از حد استاندارد است بسته هستند

جهان نقره كفايت سرمايه 16 بانک كمتر از حد استاندارد است

رشد‌‌‌‌ و توسعه اقتصاد‌‌‌‌ كشورها د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌نيای امروز نياز به سيستم بانكد‌‌‌‌اری پويا و كارآمد‌‌‌‌، تجهيز منابع مالی و تامين سرمايه برای حمايت از توليد‌‌‌‌ و بورس …